Startzeiten

Sonntag, 27.02.2022

09:00 Jogging Hommes / Männer, Jogging Femmes / Frauen, Walking
09:00 10km Block 1 (1001 - 1302)
10:30 Relais / Staffel Hommes, Relais / Staffel Femmes, Relais / Staffel Mixte
10:30 Elite (Block2) (1 - 40)
10:30 10km Block 2 (41 - 422)
11:30 10km Block 3 (501 - 876)
13:04 Special Olympics
13:30 Garçons / Knaben M05
14:00 Filles / Mädchen W05
14:30 Garçons / Knaben M07, Garçons / Knaben M08, Garçons / Knaben M09, Garçons / Knaben M10
15:00 Garçons / Knaben M06, Filles / Mädchen W06
15:10 Filles / Mädchen W07, Filles / Mädchen W08, Filles / Mädchen W09, Filles / Mädchen W10
15:30 Garçons / Knaben M11, Garçons / Knaben M12, Garçons / Knaben M13, Garçons / Knaben M14, Garçons / Knaben M15
16:00 Filles / Mädchen W11, Filles / Mädchen W12, Filles / Mädchen W13, Filles / Mädchen W14, Filles / Mädchen W15

Programm

27.02.2022 09:00

Bloc 1 / Block 1

Homme / Männer

Femme / Frauen

Jogging 5km

Walking 5 km

27.02.2022 10:30

Bloc 2 / Block 2

Homme / Männer

Femme / Frauen

27.02.2022 11:30

Bloc 3 / Block 3

Homme / Männer

Femme / Frauen

27.02.2022 13:30

Garçon / Knaben

2017 et plus jeune

27.02.2022 14:00

Filles / Mädchen

2017 et plus jeunes

27.02.2022 14:30

Garçon / Knaben

2012-2016

27.02.2022 15:00

Filles / Mädchen

2012-2016

27.02.2022 15:30

Garçon / Knaben

2007-2011

27.02.2022 16:00

Filles / Mädchen

2007-2011